EurActiv.pl

EU news and policy debates across languages

Luty 21, 2017

Komisja inauguruje dziś Europejski Korpus Solidarności

Informacje prasowe

Komisja inauguruje dziś Europejski Korpus Solidarności

study abroadlife via flickr.com

Komisja Europejska inauguruje dziś – zaledwie dwa miesiące po zapowiedzi przewodniczącego Jeana Claude’a Junckera – Europejski Korpus Solidarności. Jest to pierwszy rezultat działań wskazanych jako priorytetowe w planie z Bratysławy. Od dziś młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą zaangażować się w działania na rzecz społeczeństwa w całej UE oraz uzyskać wartościowe doświadczenia i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zawodowej. Komisja przedstawiła dziś także szereg środków na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, poprawy i modernizacji edukacji, zwiększenia inwestycji w umiejętności młodych ludzi oraz poszerzenia możliwości podejmowania nauki lub studiów za granicą.

 

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Europejski Korpus Solidarności zapewni nowe możliwości młodym ludziom pragnącym wnieść znaczący wkład na rzecz społeczeństwa oraz wyrazić solidarność z innymi – postawę, którą należy propagować na świecie i w Unii Europejskiej. Solidarność zawsze stanowiła dla mnie esencję idei Unii Europejskiej. To co łączy Europę, to nie traktaty ani interesy przemysłowe i gospodarcze, lecz wartości. A wolontariusze wcielają w życie europejskie wartości każdego dnia.

Przestawione dziś wnioski po raz pierwszy łączą na szczeblu unijnym różne formy działania, którym przyświeca wspólny cel: tworzenie nowych możliwości ludzi młodych.

Europejski Korpus Solidarności

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogli uczestniczyć w projektach z zakresu wolontariatu bądź z zakresu rozwoju zawodowego (takich jak praktyki, przyuczenie do zawodu lub praca zawodowa) przez okres od 2 do 12 miesięcy.

Będą mogli zaangażować się w wiele różnych działań w obszarach takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, integracja społeczna, pomoc przy dystrybucji żywności, budowa schronisk, przyjmowanie, wspieranie i integracja imigrantów i uchodźców, ochrona środowiska naturalnego lub zapobieganie klęskom żywiołowym. Osoby pragnące przyłączyć się do Europejskiego Korpusu Solidarności muszą zadeklarować swoje zaangażowanie w realizację misji Korpusu oraz przestrzegać jego zasad. Każda z organizacji uczestniczących musi zobowiązać się do przestrzegania Karty Europejskiego Korpusu Solidarności, w której określono prawa i obowiązki na wszystkich etapach uczestnictwa w tej inicjatywie.

Od dziś zainteresowane osoby w wieku od 17 do 30 lat mogą zarejestrować się na stronie internetowej Europejskiego Korpusu Solidarności: https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_pl. Osoby biorące udział w projektach muszą mieć co najmniej 18 lat. Założeniem Europejskiego Korpusu Solidarności jest to, aby do 2020 r. w jego szeregi wstąpiło pierwsze 100 tys. młodych Europejczyków.

Gwarancja dla młodzieży

Zwalczanie bezrobocia osób młodych jest jednym z najważniejszych priorytetów UE. Wspieranie zatrudnienia jest przedmiotem wspólnego zainteresowania państw członkowskich, a Komisja pomaga im w tych staraniach za pomocą szeregu strategii politycznych i działań.

W tym celu trzy lata temu uruchomiono program unijnej gwarancji dla młodzieży oraz Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Od 2013 r. liczba młodych bezrobotnych w UE spadła o 1,6 mln, a liczba młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się zmniejszyła się o 900 tys. Te trendy sugerują, że gwarancja dla młodzieży wspierana przez Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczynia się do poprawy sytuacji. Około 9 mln młodych ludzi przyjęło ofertę i w większości przypadków była to oferta zatrudnienia.

Aby zapewnić pełne i trwałe wdrożenie gwarancji dla młodzieży oraz wdrożyć tę inicjatywę w regionach, gdzie najbardziej jest potrzebna, Komisja zaproponowała niedawno zwiększenie puli dostępnych środków o dodatkowe€ 2 mld euro. Pozwoli to objąć gwarancją dla młodzieży całą Europę i wesprzeć do 2020 r. dodatkowy milion młodych osób.

Mobilność w czasie praktyk zawodowych

Należy również zwiększyć szanse młodzieży na zatrudnienie. Nauka i studia w innym kraju oferują młodym ludziom dużą wartość dodaną, jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności, poprawę możliwości kariery zawodowej oraz wzmocnienie obywatelstwa europejskiego. Z możliwości tych powinno korzystać więcej młodych ludzi, pochodzących ze wszystkich warstw społecznych.

W związku z tym Komisja rozszerzy program Erasmus+ o inicjatywę ErasmusPro służącą wspieraniu długoterminowych staży zawodowych za granicą. Komisja przedstawi również propozycjęram jakości dla staży zawodowych, określających najważniejsze zasady opracowywania i realizacji staży zawodowych na wszystkich szczeblach. W 2017 r. powstanie służba wspierająca przyuczanie do zawodu zgodnie z zapotrzebowaniem. Jej pomoc będzie kierowana do państw wprowadzających lub reformujących system staży zawodowych.

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji

W ramach ogłoszonych dziś środków Komisja przedstawiła szereg działań mających pomóc państwom członkowskim w zapewnianiu wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości edukacji. Tylko taka edukacja umożliwia bowiem zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnego udziału w życiu społecznym, reagowania na nowe możliwości i podejmowania wyzwań związanych z globalizacją i zmianami technologicznymi.

Kontekst

W swoim orędziu o stanie Unii z 2016 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerzapowiedział zamiar zwiększenia wysiłków na rzecz młodzieży. Zapowiedział przede wszystkim stworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności – inicjatywy będącej elementem szerszego programu działań zmierzających do większej integracji młodych ludzi w społeczeństwie: Nie mogę uznać i nigdy nie uznam za normalne tego, że Europa jest i pozostaje kontynentem bezrobocia młodzieży. Nie mogę też pogodzić się z faktem, że pokolenie urodzonych między rokiem 1980 a 2000, tzw. pokolenie Y, może być pierwszym od 70 lat pokoleniem biedniejszym niż ich rodzice.[…] Będziemy kontynuować realizację programu gwarancji dla młodzieży w całej Europie, poprawiając kwalifikacje Europejczyków i docierając do najbardziej potrzebujących młodych ludzi i regionów.

Podczas szczytu w Bratysławie, który odbył się dnia 16 września 2016 r., szefowie państw i rządów 27 państw członkowskich potwierdzili swoje zaangażowanie w walkę z bezrobociem młodzieży oraz w tworzenie nowych możliwości dla ludzi młodych. W planie z Bratysławy wskazano konkretne oczekiwane rezultaty i terminy ich osiągnięcia, aby zapewnić wszystkim obiecującą przyszłość gospodarczą, zachować nasz styl życia i zagwarantować młodzieży więcej możliwości. Rada zobowiązała się m.in., że do końca roku podejmie decyzj[ę] w sprawie unijnego wsparcia dla państw członkowskich w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży oraz decyzj[ę] w sprawie wzmocnienia unijnych programów skierowanych do młodzieży.

W dniu 4 października 2016 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie dotyczące głównych osiągnięć gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych od momentu ich uruchomienia w 2013 r.

Dodatkowe informacje

MEMO/16/4166: Pytania i odpowiedzi dotyczące inwestycji w młodych Europejczyków

MEMO/16/4168: Pytania i odpowiedzi na temat Europejskiego Korpusu Solidarności

Strona Europejskiego Korpusu Solidarności

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

 

Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel  (+48 22) 556 89 50, fax (+48 22) 556 89 98
e-mail: marta.angrocka-krawczyk@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/poland/home_pl