Visegrad EU portals : EurActiv.pl | EurActiv.cz | EurActiv.sk |
Logo EurActiv.sk
  • O nas
  • Newsletter

Skrzyżowanie V4 i Trójkąta Weimarskiego w Warszawie

źródło: KPRM

07.03.2013
Zmiany gospodarcze zachodzące w Unii Europejskiej, przyszła architektura unii gospodarczej i walutowej oraz wzmocnienie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, to tematy rozmów przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego. Polska, która obecnie sprawuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, należy również do państw Trójkąta.

Reklama

W środę w Warszawie spotkali się premierzy Grupy Wyszehradzkiej: Polski Donald Tusk; Węgier Viktor Orban; Słowacji Robert Fico oraz Czech Petr Neczas. Gośćmi szefa polskiego rządu byli także: prezydent Francois Hollande i kanclerz Angela Merkel

„To spotkanie, podobnie jak nasza współpraca w Brukseli, pokazuje, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie z Niemcami i Francją, czują się odpowiedzialne za jedność Europy i przyszłość integracji europejskiej” – ocenił szef polskiego rządu na wspólnej konferencji prasowej po zakończeniu rozmów.

„Zgadzamy, że dzisiaj budowę jedności europejskiej należy prowadzić za pomocą trzech narzędzi: Unii Walutowej i Gospodarczej, konkurencyjności gospodarek państw członkowskich i umacniania europejskich zdolności obronnych” – dodał nawiązując do tematów spotkania.

Unia Gospodarcza i Walutowa

Tusk podkreślił, że Unia Gospodarcza i Walutowa nie może dzielić UE, ale być źródłem jedności. Powinna być wobec tego otwarta na wszystkie państwa członkowskie UE.

„Celem prac nad nową architekturą unii gospodarczej i walutowej jest podniesienie konkurencyjności państw strefy euro, a także umożliwienie państwom spoza strefy dobrego przygotowania, by dołączyć do pozostałych. Unia gospodarcza powinna być źródłem nie podziałów, a jedności europejskiej. Dzisiejsi rozmówcy byli tutaj jednoznaczni” - oświadczył.

Konkurencyjność, wzrost gospodarczy, zatrudnienie i otwartość, to – jak  uzgodnili szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz prezydent Francji i kanclerz Niemiec - zasady, które powinny stanowić podstawę transformacji unii gospodarczej i walutowej (UGW).

„Proces ten powinien sprzyjać integracji – należy z uznaniem przyjmować każde państwo członkowskie, które wyraża wolę uczestnictwa w ściślejszej integracji” – głosi komunikat polskiej prezydencji w V4 wydany na zakończenie rozmów.

Omówiono także „znaczenie tzw. umów na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, które mogłyby służyć jako instrumenty wdrażania niezbędnych reform w celu przywrócenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UGW”, a także zapewnić skuteczniejsze wsparcie  gospodarkom zamierzających w przyszłości przyjąć wspólną walutę i tych, które przygotowują się już do jej przyjęcia.

Konkurencyjność i wzrost gospodarczy

W ocenie szefa polskiego rządu, po to, by unijnej gospodarce zapewnić konkurencyjność trzeba eliminować wszelkie bariery.

Według komunikatu, wszyscy uczestnicy spotkania  w Warszawie byli zgodni, że priorytetem jest poprawa konkurencyjności, bo „w wyraźny i zdecydowany sposób przyczynia się do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia”. Ponadto podkreślili oni zdecydowaną wolę utworzenia jednolitego rynku poprzez usunięcie istniejących barier, zwłaszcza w sektorze usług online.

„Europa powinna nadal angażować się w działania na rzecz stworzenia w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego. Należy skupić się w szczególności na obszarach takich jak handel elektroniczny oraz dostawa sieci szerokopasmowych” – czytamy. Premier Tusk podkreślił, że rozwój sektora cyfrowego w Europie może przynieść istotny wkład w ożywianie gospodarki.

W czasie środowego spotkania podkreślono także znaczenie utworzenia wewnętrznego rynku energii i jego pełnej aktywizacji. Podkreślono przy tym, że ceny energii mają wpływ na konkurencyjność UE.

Uwaga na przemysł wytwórczy i handel

Przywódcy V4 oraz Niemiec i Francji uzgodnili też, że należy się skoncentrować na obserwowanej obecnie tendencji spadkowej udziału przemysłu wytwórczego w PKB Unii Europejskiej oraz podkreślili rolę tego przemysłu jako ważnego czynnika napędzającego wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

„Uczestnicy spotkania uznają priorytetowość polityki handlowej UE oraz zgadzają się, że jej celem powinno być promowanie interesów UE w duchu wzajemności i obustronnych korzyści’ – napisano w komunikacie. Podkreślono ponadto znaczenie zacieśniania stosunków handlowych z partnerami strategicznymi UE, takimi jak Stany Zjednoczone czy Japonia, oraz osiąganie postępów w relacjach z państwami Partnerstwa Wschodniego.

Budżet UE na lata 2014-20 wciąż negocjowany

„Potwierdziliśmy, że jesteśmy zdania, iż średniookresowe ramy finansowe, które przedstawiliśmy jako Rada Europejska, stanowią podstawę do tego, aby pozytywna dyskusja miała miejsce także w Parlamencie Europejskim” – powiedziała Merkel.

„Chcemy, by Europa chroniła nas przed trudnościami ekonomicznymi, a również przed niestabilnością walutową i groźbą pogorszenia życia naszych obywateli” – dodał Hollande odnosząc się do kompromisu, jaki udało się osiągnąć w sprawie wieloletnich ram finansowych na ostatnim szczycie UE.

Donald Tusk wyraził nadzieję, że „konstruktywna debata w Parlamencie Europejskim pozwoli na przyjęcie budżetu, być może ze zmianami, jeszcze pod rządami prezydencji irlandzkiej”, czyli do końca czerwca.

Według komunikatu wydanego na zakończenie rozmów, wszyscy ich uczestnicy wyrazili „zdecydowaną wolę” osiągnięcia porozumienia w tej sprawie z Parlamentem Europejskim.

Ściślejsza współpraca w obronie

„Stało się dziś jasne, że w pojedynkę żadne z państw nie może sobie poradzić. Wspólnie odpowiadamy i chcemy przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. (...) Ta współpraca musi zostać wzmocniona” - oświadczyła kanclerz Merkel.

Prezydent Francji podkreślił, że podstawą pogłębiania europejskiej obronności musi być strategiczna wizja, która ma być przyjęta podczas szczytu UE pod koniec roku. „Trzeba doprecyzować, jak mają być prowadzone takie operacje, jak te w Afryce, z dobrą koordynacją i z zapewnieniem odpowiedniej szybkości” - podkreślił Hollande.

Wspólna deklaracja ministrów

Szef polskiego rządu poinformował natomiast o wspólnej deklaracji ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Niemiec. „Ma ona na celu nie tylko wyrażenie poparcia dla zacieśnienia współpracy europejskiej w dziedzinie obrony, ale także wysiłków państw na rzecz poprawy konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego” – powiedział Tusk. Dodał, że Polska podpisała dwustronne porozumienia z krajami Grupy Wyszehradzkiej dot. współpracy wojskowej.

Polski premier poinformował ponadto, że ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali list intencyjny ws. utworzenia Wyszehradzkiej Grupy Bojowej UE. Miałaby ona powstać do roku 2016.

W komunikacie polskiej prezydencji dodano, że w uznaniu znaczenia, jakie mają Grupy Bojowe UE oraz utworzenia - pozostającej obecnie w gotowości - Weimarskiej Grupy Bojowej, uczestnicy spotkania uznali, że należy zwiększać ich zastosowanie i kontynuować ich rozwój.

„Musimy mieć wspólną bazę przemysłową, miejsca pracy i technologię, by pozwolić obronności europejskiej na zapewnienie odpowiedniej solidności” - podkreślił ze swej strony prezydent Hollande.

W komunikacie podkreśla się, że w Warszawie potwierdzono postanowienie „o prowadzeniu aktywnych działań na rzecz wzmocnienia europejskich zdolności obronnych, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz współpracy z NATO”.

Ponadto wyrażono przekonanie o konieczności gromadzenia zasobów wojskowych i obronnych, a także wykorzystywania istniejących instytucji regionalnych i mechanizmów, takich jak Grupa Wyszehradzka (V4) czy Trójkąt Weimarski, w rozwiązywaniu kwestii wynikających z presji, jakiej – w wyniku światowego kryzysu finansowego – podlegają wojskowe budżety. (bba)

© 2003-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Technologia i Design MONOGRAM Technologies

to_top